Message

 


 

Nieuwe redactiesecretaris 

 


 

Wij verwelkomen Leon Valkenburg bij de redactie! 

 

unnamed-4 

 

Water Governance vanzelfsprekend
 
Sinds een paar maanden ben ik als duo-redactiesecretaris betrokken bij het tijdschrift voor Water Governance. Sonja Kooiman en ik vervullen per nummer om en om de rol van redactiesecretaris. Bij Witteveen+Bos werk ik als civiel ingenieur aan gebiedsontwikkelingen en waterprojecten in Nederland en in het buitenland. Water governance speelt in mijn projecten soms een centrale rol. Bijvoorbeeld als ik tijdens de newsletter watertoetsprocedure samenwerk met een gemeente en een waterschap aan een haalbaar bestemmingsplan waarin ook voldoende ruimte is international shipping order viagra the best site voor waterberging en waterkeringen. Mijn rol in de redactie heeft mijn ogen verder geopend voor het belang van de governance van water. In Nederland is er een boeiend spanningsveld tussen techniek en governance. Regelgeving kan problemen voorkomen, maar ook theoretische problemen creëren. Als een gemeente of een projectontwikkelaar woningen wil bouwen op een primaire waterkering langs de grote rivieren, is het ook vanuit technisch oogpunt belangrijk dat er voor de waterkering een beschermingszone en een kernzone zijn vastgelegd. Zo kan voorkomen worden dat de waterkerende functie in het geding komt. Aan de andere kant zijn ook voor sommige ondiepe polders secundaire waterkeringen met kernzone en beschermingszone gedefinieerd. Dit zijn waterkeringen die nauwelijks zichtbaar zijn in het maaiveld. Vanuit technisch oogpunt is er geen risico op aantasting van de waterkerende functie bij de bouw van woningen op deze waterkeringen. Er gelden echter vaak vergelijkbare beperkingen vanuit de regelgeving. Ik vraag me af of er niet een betere match mogelijk is tussen techniek en governance. ... Lees verder

 


 

Jaargang 4, Nr. 2, juni 2014
EEN BLIK VAN BUITEN OP ONS NEDERLANDS WATERBEHEER

Deze editie van Water Governance staat geheel in het teken van een blik van buiten op het Nederlandse waterbeheer. Wat waren we als aanwezigen trots toen Yves Leterme op 17 maart jl. het OESO-rapport over het Nederlandse waterbeheer overhandigde aan de Minister. Op uiterst aimabele wijze, zoals alleen een Vlaming dat kan, sprak hij zijn complimenten en waardering uit voor het Nederlandse waterbeheer en gaf hij ons een 8 1⁄2 als rapportcijfer. Het klonk allemaal ‘als muziek in de oren’. Okay, geen 10, maar we beseffen dat we nu niet en nooit, zelfgenoegzaam achterover kunnen gaan zitten. Goed waterbeheer vraagt, zeker in ons laaggelegen land, voortdurende aandacht en investering. En alhoewel de OESO Nederland als mondiale referentie ziet op het gebied van waterbeheer, is men toch kritisch op een aantal punten. Bijvoorbeeld als het gaat om het lage waterbewustzijn, zeker in relatie tot de houdbaarheid en toekomstbestendigheid van het financieringsstelsel. Ook is men kritisch ten aanzien van de lage ambitie van Nederland op waterkwaliteit. Nog genoeg uitdagingen en werk aan de winkel dus. Herman Havekes en Maarten Hofstra zijn erin geslaagd voor u een heldere samenvatting van het omvangrijke OESO- rapport, dat bijna 300 pagina’s telt, te maken. ... Lees verder

 


 

Nieuwe hoofdredacteur 

 


  

En Henk Loijenga heeft...

 

Henk_Loijenga.jpg 

 

...nieuwsgierig het stokje overgenomen! 

 

Samen met de redactie en alle auteurs wil ik dit tijdschrift graag opstuwen tot een inspirerend meer van alles wat we weten en vinden van water governance. Het symposium “Een goede water governance maakt het verschil: in Nederland en wereldwijd” op 11 september van dit jaar was een mooi instapmoment. Sonja Kooiman doet hiervan verslag vanaf het Podium en nodigt u van harte uit om uw ideeën, mening en visie te geven. Tijdens het symposium was er veel aandacht voor sociale innovatie. Toeval of niet, bijna alle bijdragen in dit nummer gaan er ook over of raken er aan ... Lees verder