Message
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

BSP | WATER GOVERNANCE | WAGO NIEUWS MAART 2014 | BESCHRIJVING

 


 

Water Governance
Dutch Journal of Water Governance                      index                                         

 


 

 

Nu Uit! Jaargang 4, Nr. 1, Maart 2014

 

Stedelijk Waterbeheer

 

Terwijl ik dit redactioneel schrijf staat half Engeland onder water. Het gaat me aan het hart, temeer daar ik er zelf een poosje heb gewoond. Zo zie ik op tv dat de spoorlijn in de kustplaats Dawlish in Devon, waar ik dagelijks gebruik van maakte als ik met de trein naar school in Exeter ging, compleet is weggespoeld. Nog schrijnender is de situatie voor mensen wier huizen en bedrijven al meer dan een maand lang onder water staan. De roep om Neder- landse deskundigheid (“Please bring in the Dutch”) klinkt overal en de eerste hulptroepen zijn inmiddels gearriveerd. De Engelse autoriteiten, met de Envi- ronment Agency voorop, worden verantwoordelijk gehouden voor het gebrek aan onderhoud dat mede tot deze catastrofe heeft geleid. Bezuiniging op bezuiniging zou ertoe geleid hebben dat al jaren lang onvoldoende geïnvesteerd is in het op orde houden van dijken, stuwen, gemalen, het op diepte houden van rivieren en watergangen, stedelijk waterbeheer en wat dies meer zij. Juist hierin zit ‘m het wezenlijke verschil met het Nederlandse waterbeheer, waar dankzij de financiële autonomie van de waterschap- pen, er wel voldoende geïnvesteerd wordt in adequaat regionaal waterbeheer. En met het huidige Deltapro- gramma zorgen we in Nederland dat we ook voor de verdere toekomst, waarin hevige regenval zoals in Engeland vaker zal voorkomen, ‘waterproof’ zijn. ... Lees verder

 


 

 

Jaargang 3, Nr. 5-6, Januari 2014

 

Dubbelnummer

 

Dit dubbelnummer gaat over water governance in de breedste zin van het woord. Zo rond de jaarwisseling is het doorgaans een mooi moment om stil te staan bij de vraag waarom we de dingen doen zoals we ze doen. We hebben dan ook als redactie het podium gegeven aan een tweetal auteurs die op het eerste gezicht tegengestelde meningen lijken te hebben als het gaat over de vraag: Waarom water governance? Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting RIONED, verbaast zich over de boven- matige aandacht voor water governance en stelt dat governance gewoon gaat over goed besturen. ... Lees verder

 


 

 

Jaargang 3, Nr. 4, November 2013

 

Kosten en Baten van Waterbeheer

 

In ons vorige nummer hadden we het over normen en waarden van water governance. In deze editie staan de kosten en baten van het waterbeheer centraal, waar ook normen en waarden aan ten grondslag liggen. Te denken valt aan het principe van de vervuiler dan wel de belanghebbende/ gebruiker betaalt en het beginsel van de kosten terugwinning van waterdiensten. Een adequate financiering vormt bovendien een belangrijke bouwsteen voor ‘good water governance’. In dit nummer gaan de diverse bijdragen uitgebreid in op de vraag wie wat betaalt aan het waterbeheer. Dat roept tevens de vraag op of wat iemand betaalt hetzelfde is als wat het iemand waard is? En naar aanleiding van de piekbuien van afgelopen weekend; wat is het ons waard om ‘altijd’ droge voeten te hebben? Welk risico zijn we bereid te accepteren tegen welke investering? We lezen in het artikel van Dekker en Havekes dat we in Nederland bijna 7 miljard euro uitgeven aan veilig, voldoende en schoon water, waarvan het merendeel aan regionaal waterbeheer door de waterschappen. En dat de financiering ervan al decennia lang grotendeels voldoet aan bovengenoemde beginselen. ... Lees verder

 


 

 

Jaargang 3, Nr. 3, Oktober 2013

 

Normen en Waarden in Water Governance

 

Met dit themanummer beogen we het onderwerp “normen en waarden van water governance” op de kaart te zetten bij waterprofessionals. Ons doel is niet een keuze te maken tussen waarden. Het is echter belangrijk om te expliciteren welke waarden in het geding zijn. Zoals uit de bijdragen blijkt, verschillen de auteurs van mening over de rol die normen en waarden in water governance spelen of zouden moeten spelen. Dit blijkt ook weer uit de actuele discussie over de invulling van de publieke waarde “(meerlaags) veiligheid”, waar nu ook ingenieurs zich mengen in het debat en met eigen plannen komen voor de veiligheid van Nederland, zoals bijvoorbeeld recent voor de Oosterscheldekering. Graag nodigen we de lezer uit om bij te dragen aan de discussie en te reageren op de bijdragen in dit themanummer. ... Lees verder

 


 

Uw artikel in ons tijdschrift!     

 

Water Governance is een tijdschrift van en voor al diegenen die bij watervraagstukken in Nederland en elders in de wereld zijn betrokken. Het tijdschrift is er dus voor u, maar wat ons betreft is het ook van u. Als redactie willen wij u van harte uitnodigen aan het tijdschrift bij te dragen. Dat kan op verschillende manieren:

- Met een artikel waarin u de resultaten van een onderzoek, studie of project presenteert
- met een case study over uw ervaringen met water governance in de praktijk
- met een spraakwaterbijdrage waarin u uw mening geeft over water governance, verslag doet van een interessante bijeenkomst of reageert op eerdere artikelen of meningen van anderen.

 

De auteursinstructies en voorbeelden van deze bijdragen vindt u op de betreffende webpagina. De redactieraad beoordeelt de ingezonden bijdragen en besluit of zij wel of niet worden geplaatst. Naast het voldoen aan de auteursinstructies, is de wijze waarop water governance in het verhaal aan bod komt hiervoor een belangrijk criterium. U kunt uw bijdrage indienen bij de redactiesecretaris (zie colofon). Water Governance verschijnt zes keer per jaar.

 

 

Komende themanummers in 2013:

 

Bekostiging van Waterbeheer
WAGO, 04 November 2013

 

Normen en Waarden van Water Governance
WAGO, 03, September 2013
Gastredacteuren: Bertien Broekhans, Erik Mostert en Neelke Doorn

 


 

Beschrijving van het tijdschrift

 

Water Governance wil een nieuwe dimensie toevoegen aan het huidige debat rondom de besturing van maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal spelen. Water speelt een vitale rol in de samenleving en water governance is nodig om de kwaliteit van watermanagement op een hoog niveau te houden. Water Governance gaat over de institutionele, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten van het waterbeheer, afvalwaterbehandeling en drinkwatervoorziening.

 

Water Governance gaat ook over niet-technische thema’s zoals de communicatieve, culturele en organisatorische aspecten. Tevens beoogt het tijdschrift de kloof te overbruggen tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk. Water Governance zoekt daarbij de verbinding met de actualiteit van de beleidsontwikkeling en met de uitvoeringspraktijk op alle niveaus. Deze doelstelling wordt onderstreept door een brede redactie met een groot netwerk, en ook door expliciet deze uitvoeringspraktijk op te zoeken zoals die aanwezig is bij waterbeheerders, kennisinstituten en adviesbureaus. Het is ook de reden dat we het blad uitbrengen in het Nederlands.

 

Onze blik zal echter niet tot Nederland beperkt blijven, maar zeker ook internationaal gericht zijn. We zijn ervan overtuigd dat Water Governance op een positieve, ‘prikkelende’ manier een rol kan spelen in het debat met betrekking tot de governance aspecten van integraal waterbeheer in Nederland en internationaal.

 

Thema's

 

Institutionele, bestuurlijke, juridische, sociaal-maatschappelijke en financiële aspecten van waterbeheer.
Communicatieve, culturele en organisatorische aspecten van waterbeheer.
Het snijvlak tussen beleid en regelgeving en de uitvoeringspraktijk.
Het waterverdelingsvraagstuk.
Zoetwatervoorziening in het kader van het Deltaprogramma.
Water Governance: Wie gaat waar over?
De culturele inbedding bij het exporteren van in Nederland beproefde methoden van watermanagement.
Het ontwikkelen van nieuwe financiële arrangementen voor grote water- en veiligheidsopgaven zoals dijkversterkingsprojecten.
Innovatief medegebruik van dezelfde keringen om inkomsten te generen met daarbij de juridische vraag; hoe ondernemend mag of kan een waterschap als overheid zijn en waar liggen de grenzen van het speelveld?

 

Doelgroepen

 

Ministeries / Provincies / Gemeenten.
Waterschappen.
Rijkswaterstaat.
Adviesbureau’s (ingenieurs en consultants).
Kennisinstellingen.
Hoge scholen en universiteiten.
Maatschappelijke organisaties.
Uitvoerende bedrijven.
ICT adviesbureaus en aanleverende bedrijven.
Beroepsverenigingen (ingenieurs, waternetwerk e.d.).
Drinkwaterbedrijven.